Wstęp || 3 - latki || 4 - latki || 5 - latki || 6 - latki

Wstęp do scenariuszy zajęć

Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo podatne na oddziaływanie najbliższego środowiska, a zwłaszcza przyrodniczego. Przejawia wyjątkowe zainteresowanie wieloma obiektami i zjawiskami świata zwierzęcego, dużą zdolność przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, przeżywania poznawanych zjawisk, wyjątkową chęć do ekspresji przeżyć odniesionych podczas bezpośredniego kontaktu z przyrodą. W tym wieku przejawia także gotowość działalności praktycznej z zakresu opieki nad zwierzętami, a także uprawy i pielęgnowania roślin oraz kolekcjonowania okazów przyrodniczych.

Poza tym istotne jest też to, że dziecko kocha przede wszystkim to, o co się troszczy, czemu poświęca swój czas, o czym myśli, na rzecz czego działa, a więc i stosunek dziecka do przyrody stanie się bardziej osobisty, jeżeli będzie miało ono swój udział w trosce o nie.

Przedszkolaki z dużą ciekawością potrafią obserwować wygląd i zachowanie się różnych zwierząt i roślin, a szczególnie tych, które wyróżniają się ruchem i kolorystyką (np. ptaki).

Biorąc pod uwagę to, że kontakt dziecka z przyrodą wywołuje u niego żywe i silne uczucia, które wpływają na poznanie i ochronę najbliższego środowiska dostrzegłyśmy potrzebę organizowania warunków i sytuacji bezpośredniego kontaktu dziecka z przyrodą.

Wpływ na nasze działania miały również spostrzeżenia, z których wynika, że wokół przedszkola, regionu ale i na całej Ziemi postępuje degradacja środowiska, brak szacunku do przyrody, a także brak umiejętności korzystania z jej darów. Nie możemy patrzeć na to obojętnie, dlatego też postawiłyśmy na ekologię. Naszym priorytetowym zadaniem stało się stworzenie warunków sprzyjających budzeniu świadomości ekologicznej.

Efektem tego jest „Ptasia Gospoda pod Rokitnikiem”, która powstała w przedszkolnym ogrodzie. Stała się ona miejscem do zorganizowanej, systematycznej pielęgnacji roślin – krzewów, opieki nad ptakami i ich obserwacji oraz edukacji w tym zakresie. Przedszkole nasze jako pierwsze w swoim środowisku zaangażowało się w pełni świadomie i planowo w realizację oraz upowszechnianie nieznanej dotychczas idei ekorozwoju. Pionierskie działania w tej dziedzinie zyskały sojuszników w środowisku przedszkolnym: wśród pracowników, rodziców i ich dzieci oraz współpracujących z przedszkolem jednostkach lokalnego środowiska.

Ptasia gospoda przyczyniła się do pozytywnych zmian w budynku i otoczeniu przedszkola oraz świadomości dzieci, rodziców i lokalnego środowiska. Teren przedszkola jest dziś nie tylko placem zabaw, ale też miejscem wielozmysłowego poznawania otoczenia przyrodniczego. Zaowocowała też nowymi pomysłami. Jednym z nich jest opracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci od 3 do 6 lat, które można zrealizować w ptasiej gospodzie oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.

Przedstawione w scenariuszach zabawy, doświadczenia, zadania stawiane dzieciom dają im możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, wspierają je w zbieraniu nowych doświadczeń. Są bodźcami dla dziecięcych działań, prób odkrywczych oraz dodają odwagi do samodzielnych badań.

Scenariusze nie stanowią gotowych wzorców do przeprowadzenia zajęć w przedszkolu. Po przeprowadzeniu wg nich zajęć w naszym przedszkolu widzimy potrzebę ich modyfikacji. Należy z nich wybrać to, co będzie zgodne z potrzebami dzieci, danej grupy, przedszkola czy zaistniałej sytuacji i na bazie tego stworzyć własne opracowania.

Autorami scenariuszy są nauczycielki pracujące w Przedszkolu Nr 15 w Koszalinie. Są to: Krystyna Golis, Anna Harasymowicz, Grażyna Jasicka, Renata Kleczkowski, Ewa Kowalczyk, Beata Krawczyk, Beata Krzewińska, Halina Pawłowska, Elżbieta Przysowa, Małgorzata Radomska, Anna Rymarczyk, Danuta Salacha, Katarzyna Skryp, Łucja Tyrpa, Maria Woźnicka i Bogumiła Wiśniewska.


Krystyna Golis