Powiatowa Konferencja pt.:

„Rozwój zrównoważony podstawą wychowania młodego pokolenia”

W związku z posiadaniem przez nasza placówkę „Zielonego Certyfikatu I stopnia jako znaku jakości w obszarze zrównoważonego rozwoju” oraz ubieganiem się o certyfikat II stopnia, a także ze względu na kilkuletnią już działalność na tym polu postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Najlepszą okazją ku temu było zorganizowanie konferencji o szerszym zasięgu, czyli konferencji na szczeblu powiatowym. W ten sposób powstał pomysł zorganizowania Konferencji Powiatowej: „Rozwój zrównoważony podstawą wychowania młodego pokolenia”

Celem konferencji było:
  • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym
  • poszerzenie wiadomości z zakresu przyrody i ekologii
  • zapoznanie z gatunkami ptaków występującymi w naszym mieście oraz ich sposobem życia i budowania gniazd
  • kształtowanie postaw mających na celu ochronę przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan w środowisku lokalnym
  • dzielenie się doświadczeniami na polu edukacji propagującej ideę ekorozwoju

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele Rad Pedagogicznych przedszkoli z Koszalina i powiatu, które podobnie jak my szczególną wagę przywiązują do treści przyrodniczo – ekologicznych i w tym duchu wychowują i kształtują swoich wychowanków: Przedszkole nr 12, 34 oraz Przedszkole Integracyjne z Koszalina, Przedszkole z Sianowa, Przedszkole Gminne Mścice oraz Prywatne Przedszkole „Calineczka” z Koszalina. Obecni również byli przedstawiciele Rady Rodziców naszej placówki oraz grupa dzieci, a także przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatury w Koszalinie w osobie starszego wizytatora Danuty Czerwińskiej, ornitolog – Juliusz Kisiel, dwóch przedstawicieli Fundacji Nauka dla Środowiska – Marta Czerwińska i Marta Konieczna.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 dnia 30 maja 2009r. Część pierwszą wykładową rozpoczęły Marta Czerwińska i Marta Konieczna z Fundacji Nauka dla Środowiska, które podczas prezentacji multimedialnej „Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju” w sposób lekki, bardzo przystępny i niekiedy humorystyczny zapoznały uczestników konferencji ze zrównoważonym rozwojem i jego aspektami oraz ze sposobem życia respektującym jego prawa zachęcając jednocześnie wszystkich do wprowadzenie w życie tych praw. Przedstawiły również skutki jakie niesie za sobą bardzo konsumpcyjne myślenie o sobie i tylko własnych potrzebach na potwierdzenie swoich słów zapoznały uczestników z tzw. „odciskiem ekologicznym” różnych państw m.in. USA, Irlandii i Polski. Prezentacja ta na pewno otworzyła oczy wielu osobom na to, że należy zawsze żyć i myśleć globalnie, a nie z perspektywy jednostki.

Kolejnym punktem tej części był referat pt: „Ptaki w mieście na przykładzie Koszalina” zaprzyjaźnionego i współpracującego z nami od wielu lat ornitologa Juliusza Kisiela, który opowiedział o różnych gatunkach ptaków żyjących w naszym mieście przedstawił ich główne siedliska i przykłady ich występowania. Przedstawił również korzyści jakie dla mieszkańców miasta niesie występowanie ptaków. Swoje opowieści popierał własnoręcznie wykonanymi zdjęciami prezentowany w sposób multimedialny.

Referat zakończył część wykładową konferencji, po której miała miejsce godzinna przerwa podczas niej oprócz poczęstunku uczestnicy mogli zwiedzić „Mini ścieżkę edukacji przyrodniczej” znajdującej się w atrium przedszkolnym oraz wystawę pokonkursową międzygminnego konkursu plastycznego „Ptaki wokół nas” zorganizowanego przez nauczycielki z naszej placówki.

Część warsztatową konferencji rozpoczęło przedstawienie w wykonaniu nauczycielek, rodziców i dzieci z naszego przedszkola pt: „Ekologiczny Zielony Kapturek”, które miało być przykładem jednej z wielu form wykorzystywanych prze nas w edukacji propagującej ideę ekorozwoju. Niewątpliwie był to moment uśmiechu i dobrej zabawy wśród uczestników konferencji.

Następnie Krystyna Golis przeprowadziła wraz z uczestnikami ćwiczenie „Krąg” pokazujące potrzebę współdziałania różnych podmiotów w działaniu na rzecz środowiska oraz ćwiczenie „Pomarańcza” pokazujące jak tworzyć właściwe warunki do edukacji dzieci.

Swoimi doświadczeniami podzieliła się również Grażyna Jasicka prezentując propozycje zabaw dla dzieci propagujących ideę zrównoważonego rozwoju.

Na zakończenie konferencji wszyscy jej uczestnicy otrzymali od pani dyrektor Danuty Salachy zaświadczenia oraz materiały konferencyjne.

Po oficjalnym zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy chętnie składali swe pamiątkowe wpisy do kroniki przedszkolnej.

Zdjęcia z przebiegu konferencji zamieszczone są w galerii na stronie: pg.przedszkole15.com.pl


Harmonogram działań w ramach przygotowania Konferencji Powiatowej

„Rozwój zrównoważony podstawą wychowania młodego pokolenia”.


Lp. Zadanie do realizacji Osoby odpowiedzialne Instytucje, osoby zaangażowane
1. Opracowanie scenariusza, przebiegu konferencji i czuwanie nad całością. Dyrektor - Danuta Salacha
v-ce dyrektor Krystyna Golis
Halina Pawłowska
Bogumiła Wiśniewska
2. Przygotowanie zaproszeń, zaświadczeń, teczek Halina Pawłowska
3. Przygotowanie materiałów konferencyjnych Krystyna Golis
Halina Pawłowska
Beata Krzewińska
Juliusz Kisiel
Fundacja Nauka Dla Środowiska
Bogumiła Wiśniewska
4. Przygotowanie „Mini ścieżki edukacji przyrodniczej” w atrium przedszkolnym. Halina Pawłowska Panowie konserwatorzy P -15
dzieci z gr. VII i IX
5. Przygotowanie dekoracji stołów do poczęstunku i poczęstunek. Beata Krzewińska Beata Krawczyk
Elżbieta Przysowa
Barbara Plita – intendent
pan konserwator
6. Wykonanie zdjęć i przygotowanie wystawy „Mikrokosmos naszego ogrodu”. Halina Pawłowska Dzieci sześcioletnie z grupy IX
7. Prowadzenie konferencji Maria Woźnicka
8. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Fundacja Nauka Dla Środowiska
9. Przygotowanie przedstawienia „Ekologiczny Zielony Kapturek” oraz zabaw i ćwiczeń propagujących ideę zrównoważonego rozwoju. Krystyna Golis
Grażyna Jasicka
Łucja Tyrpa
Beata Krawczyk
Anna Harasymowicz
Katarzyna Skryp
Małgorzata Radomska
Maria Woźnicka
Joanna Białoskórska
dzieci i rodzice z grupy VI i VIII
10. Obsługa sprzętu audiowizualnego. Fundacja Nauka Dla Środowiska
11. Opracowanie ankiety ewaluacyjnej. Halina Pawłowska
12. Przygotowanie referatu „Ptaki w mieście na przykładzie Koszalina”. Juliusz Kisiel
13. Pozyskanie nowych desek do naprawy zniszczonych elementów „Ptasiej Gospody pod Rokitnikiem” poprzez zorganizowanie wycieczki do zakładu stolarskiego w Starych Bielicach. Ewa Kowalczyk
Katarzyna Skryp
Dzieci pięcioletnie z grupy VI i VII